top of page

Rekisteri-ilmoitus

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat ry


Jäsensihteeri
Hannele Putus
Nousiaistentie 10
21230 Lemu
puh. 044 2373096
Yhteyshenkilön sähköposti: sihteeri(at)tslk.fi tai hansuputus(at)gmail.com


Jäsenrekisteri/markkinointirekisteri
Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään TSLK ry:n jäsenien henkilötietoja. Lisäksi rekisterissä käsitellään TSLK ry:n järjestämiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien/osallistuneiden henkilöiden henkilötietoja.


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on rekisteröityjen jäsenien tietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Jäsenkirjeet ja vuosittainen jäsenmaksulasku lähetetään jäsenille sähköpostitse. Rekisteriä käytetään myös yhteistyökumppanien TSLK ry:n jäsenille suuntaamaan kohdennettuun suoramarkkinointiin.
Henkilötietojen käsittely perustuu

  • TSLK ry:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenistään jäsenrekisteriä.

  • rekisterinpitäjän mahdolliseen muuhun perusteltuun etuun silloin kun siitä on yhdistykselle esim. taloudellista etua.

  • markkinointirekisterin osalta suostumukseen.


Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterissä käsitellään TSLK ry:n jäsenten, luottamus- ja toimihenkilöiden henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen tai koulutuksiin ja tapahtumiin osallistumiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.


Jäseniltä sekä luottamus- ja toimihenkilöiltä kerättävät tiedot:
jäsenen nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite


Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötietoja käsitellään huolellisesti.


Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi poikkeuksena osallistujalistojen luovuttaminen koulutusten järjestäjille, tilaajille tai kouluttajille. Henkilötiedot luovutetaan rekisterin ylläpitäjälle, joka toimii henkilötietojen käsittelijänä.


Henkilötietojen säilytysaika
Kerätyt henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on TSLK ry:n jäsen.
Suostumukseen perustuvat tiedot säilytetään kunnes suostumus peruutetaan.


Rekisteröidyn oikeudet
Jäsenellä on oikeus koska tahansa kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramarkkinointitarkoituksiin.
Jäsen voi antaa TSLK ry:lle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin
tahansa:

 

  • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä

  • saada ja tarkastaa itseään koskevat TSLK ry:n käsittelemät henkilötiedot

  • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä

  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

  • vaatia henkilötietojensa poistamista

  • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen


Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän
tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti.
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan
unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli
rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojaan ole käsitelty soveltuvan tietosuojakäytännön mukaisesti.


Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä rekisteri-ilmoituksesta ja muut
yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen: sihteeri(at)tslk.fi. Jäsen voi myös ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti jäsensihteeriin: Hannele Putus p. 044 2373096 tai hansuputus(at)gmail.com


Muutokset tähän rekisteri-ilmoitukseen
Tätä rekisteri-ilmoitusta päivitetään tarvittaessa esimerkiksi lainsäädännön tai toiminnan muuttuessa.
Tämä ilmoitus on viimeksi päivitetty 11.9.2018

 

 

  • Facebook Basic Square
bottom of page