top of page

Yhdistyksen säännöt

Jurmon kirkko, kuva Anto Raali

1 §

 

 

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Luonnonvalokuvaajat ry ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 

 

2 §

 

 

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luonnonvalokuvausta, herättää harrastusta siihen ja tukea ympäristönsuojelua. Tätä tarkoitusta yhdistys toteuttaa järjestämällä kokouksia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia, käytännön harjoituksia, näyttelyjä, luonnonvalokuvauskursseja, kilpailuja, retkiä sekä keräämällä kuvamateriaalia kuva-arkistoon Luonnonsuojeluyhdistystä ja Luonnonsuojeluliittoa varten.Lisäksi yhdistys hankkii, levittää ja asianomaisen luvan saatuaan julkaisee valokuvauskirjallisuutta sekä harjoittaa kerhotoimintaa.Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii tuloja jäsen- ja liittymismaksujen lisäksi kantamalla maksuja toimeenpanemistaan näyttelyistä, huvitilaisuuksista, julkaisuista, esityksistä ja retkistä. Yhdistys voi myös vastaanottaa varoja lahjoitusten ja testamenttien kautta. Sen lisäksi yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita.

 

3 §

 

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä. Varsinaisen ja kannattavanjäsenen hyväksyy yhdistyksen hallitus. Kannattavana jäsenenä voi olla myös oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.Varsinaiset ja kannattavat jäsenet maksavat yhdistyksen vaalikokouksen määräämän jäsen- ja liittymismaksun. Eroa pyytänyt jäsen on velvollinensuorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta.Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, sekä varsinaisen ja kannattavan jäsenen, joka ei saamastaan kehotuksesta huolimatta ole määräaikana suorittanut edellisen toimintavuoden jäsenmaksua.

 

4 §

 

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä.Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että kaksi (2) heistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin, varainhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen jäseniä.

 

5 §

 

Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Varsinaisessa kokouksessa puheenjohtajana toimii kuitenkin läsnäolevista valittu jäsen.Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Heidän kummankin ollessa estyneet kokouksessa toimii puheenjohtajana läsnäolevista valittu jäsen.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen kolmen (3) sen jäsenen ottaessa osaa asioiden käsittelyyn.

 

6 §

 

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.Yhdistyksen tilit on jätettävä tilintarkastajille helmikuun aikana, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

7 §

 

Yhdistys pitää maaliskuussa vuosikokouksen ja marraskuussa vaalikokouksen. Muita kokouksia pidetään hallituksen kutsumana tarpeen mukaan, tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä vaatii sitä hallitukseslta kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten.Kutsu kokoukseen lähetetään jäsenille kirjeellisenä postitse vähintään viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista ei kokouksessa saa tehdä jäseniä sitovia päätöksiä.Kokouksessa esille haluamansa asiat jäsenen on esitettävä hallitukselle kirjallisesti vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

8 §

 

Asiat ratkaistaan yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen kokouksessa arpa; hallituksen kokouksessa päätökseksi tulee se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

9 §

 

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus.2. Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

10 §

 

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:1. Valitaan seuraavan toimintavuoden ajaksi- yhdistyksen puheenjohtaja- uudet jäsenet hallituksen erovuoroisten tilalle- kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet2. Määrätään seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suuruus, uusien jäsenten mahdolliset liittymismaksut sekä hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot.3. Päätetään jäsen- ja liittymismaksujen perimisaika ja -tapa.4. Hyvksytään toimintasuunnitelma.5. Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten.6. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 §

 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen jäsenen kanssa.

 

12 §

 

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan yhdistyksen kokouksessa tehty päätös, jota on kannattanut vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö.

 

13 §

 

Jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä valokuvauksen edistämiseksi Suomessa sillä tavoin, kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin päätetään.

 

Purkamispäätös on tehtävä kahdessa (2), vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä on kannatettava sitä.

  • Facebook Basic Square
bottom of page